GDPR

Privacybeleid

 1. Privacy

Huidig Privacybeleid betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Wilfried’s Fotoatelier bvba, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Pertendonckstraat 12, 2520 Broechem-Ranst met ondernemingsnummer BE 0455.703.921 zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Wilfried’s Fotoatelier bvba hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt.

Wilfried’s Fotoatelier bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Wilfried’s Fotoatelier bvba verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen hierin begrepen de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

 

1.1 Persoonsgegevens

Volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: voor -en achternaam, titel, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummers.
 • Beeldopnamen: Foto’s

 

1.2 Doeleinden

De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en/of uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en/of uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Wilfried’s Fotoatelier bvba, voordirect marketingen reclame, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de klantrelatie in stand te houden en/of uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Beveiliging:het verwerken van persoonsgegevens om de veiligheid te waarborgen van personen of goederen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om diefstal tegen te gaan of werknemers en bezoekers beschermen en/of uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel: het gaat hier om activiteiten waardoor zulke handelingen kunnen worden voorkomen en opgespoord met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om ons hiertegen te verdedigen en hiertegen te kunnen optreden en/of uw expliciete uitdrukkelijke toestemming;
 • Beheer van de betwistingen: het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met als rechtsgrond, ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren en/of uw expliciete voorafgaande toestemming;
 • Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond, ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren en/of uw expliciete voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde van onze diensten onmogelijk is indien u niet instemt de verwerking.

 

1.3 Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:

 • Onze IT-leveranciers;
 • Accountant;
 • Juridische adviseurs;

Wilfried’s Fotoatelier bvbazal uw persoonsgegevens niet overmaken aan andere dan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.

 

  1. Duur van de verwerking

Wilfried’s Fotoatelier bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

  1. Uw rechten

Recht op inzage

U kan kosteloos één kopie bekomen van de door Wilfried’s Fotoatelier bvba verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering

Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens

U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 1. U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald is in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald is in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan deze aan anderen over te dragen, en ditbinnen de grenzen van hetgeen bepaald is inartikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald is in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten

U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot Wilfried’s Fotoatelier bvba per post aan volgend adres: Pertendonckstraat 12, 2520 Broechem of per e-mail via fotoatelier@skynet.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

  1. Automatische besluitvorming

Wilfried’s Fotoatelier bvba zal bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

2.7Persoonsgegevensbeveiliging

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegenhackersen dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). Wilfried’s Fotoatelier bvba levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet-toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

 1. Toepasselijk recht

HuidigPrivacybeleidwordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.